Dochowuj w swojej firmie należytej staranności

Wykorzystanie serwisu Portal KRS to:

 • Identyfikacja i weryfikacja kontrahentów zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów
 • Sprawdzanie w czasie rzeczywistym baz rządowych: KRS, CEIDG, REGON, VAT, UOKiK, GIOŚ, KNF, AML
 • Zabezpieczenie się przed kwestionowaniem prawa do odliczenia podatku VAT
 • Posiadanie dowodu dochowania należytej staranności w kontaktach handlowych

O serwisie

Compliance, czyli inaczej zarządzanie zgodnością obejmuje dzisiaj nie tylko działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, standardami etycznymi i moralnymi ,czy też z regulacjami dobrowolnie przyjętymi przez przedsiębiorstwa. Także weryfikacja kontrahentów/dostawców, która wpisuje się w dbałość o dochowanie należytej staranności, powinna być integralną częścią tych działań w każdej firmie. Idea compliance przestała być już domeną jedynie branży finansowej, obejmuje wszystkie sektory gospodarki.

InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. dostawca serwisu Portal KRS już od ponad 7 lat wspiera w instytucjach finansowych procesy weryfikacji firm oraz dostarcza wiarygodne informacje rejestrowe oraz o powiązaniach. Zawartość oraz funkcjonalności serwisu Portal KRS są odzwierciedleniem praktyk stosowanych w działach finansowych i ryzyka szeregu instytucji leasingowych, faktoringowych, pożyczkowych oraz banków.

Oferta serwisu skierowana jest dla każdej firmy, która chce podejmować odpowiedzialne decyzje gospodarcze. Ocena kondycji obecnych i potencjalnych Partnerów to nie tylko dochowanie należytej staranności, lecz także oszczędność wielu potencjalnych problemów związanych m.in. z dochodzeniem należności, czy uczestnictwem w karuzeli VAT.

50

źródeł

9

lat na rynku

3mln.

pobranych raportów

Zobacz film

Film omawia działanie kluczowych elementów Portalu KRS:

 • wyszukiwanie podmiotu w serwisie,
 • pobieranie raportu Wiarygodności,
 • omówienie najważniejszych sekcji raportu.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o serwisie lub zamówić bezpłatną prezentację w Twojej firmie?

Skorzystaj z formularza kontaktu.

(włącz dźwięk)

Źródła

MSiG - Monitor Sądowy i Gospodarczy

Dzięki danym zawartym w źródle możliwe jest:

 • analizowanie struktury i zmian kapitału w czasie
 • wyznaczanie beneficjenta rzeczywistego
 • analizowanie powiązań kapitałowo-osobowych
 • ocena wiarygodności Kontrahenta

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

Źródło uzupełnia informację o podmiotach zarejestrowanych w KRS w zakresie informacji o:

 • ujawnionych w Dziale 4 odpisu KRS istniejących zobowiązaniach publicznoprawnych wobec: US, ZUS, Izb Celnych
 • bezskutecznej egzekucji komorniczej

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zawiera dane dotyczące przedsiębiorcy, m.in.:

 • nazwę i adres siedziby oraz adres korespondencyjny
 • imię i nazwisko; numery NIP, REGON
 • dane teleadresowe, PKD działalności
 • daty: rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności
 • zakazy, pełnomocnicy, koncesje, zezwolenia, licencje

Baza REGON

Raport pobierany z GUS zawiera m.in.

 • nazwę i adres siedziby firmy oraz adres korespondencyjny
 • dane teleadresowe w tym telefon, e-mail, adres strony www
 • numer identyfikacji podatkowej NIP
 • formę prawną wykonywanej działalności, w tym rodzaj przeważającej działalności
 • liczbę działalności rolniczych przedsiębiorcy

Rejestry VAT

Weryfikacja w czasie rzeczywistym serwisów:

 • Ministerstwa Finansów RP - dla VAT-PL: podatnik VAT czynny lub zwolniony lub nie jest zarejestrowany
 • Komisji Europejskiej (VIES) - dla VAT-UE: Numer VAT aktywny lub Numer VAT nieaktywny
 • Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

Baza ostrzeżeń publicznych dotyczących podmiotów:

 • co do których Komisja przekazała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa albo w stosunku do których toczy się postępowanie, do którego Komisja przystąpiła korzystając z uprawnień pokrzywdzonego

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Baza decyzji obejmuje m.in. poniższe obszary:

 • Jakość paliw
 • Klauzule niedozwolone
 • Kontrola koncentracji
 • Nadużywanie pozycji dominującej
 • Ogólne bezpieczeństwo produktów
 • Porozumienia ograniczające konkurencję

GIOŚ - Główna Inspekcja Ochrony Środowiska:

Zawiera rejestry:

 • Rejestr ZSEiE- rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Rejestr bateryjny - rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów

AML – Anti-Money Laundering

Sprawdzenie 5 międzynarodowych list sankcyjnych:

 • OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
 • OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List
 • European Union (Sanctions EU)
 • HR Treasury (HMT) Financial Sanctions
 • United Nations (UN) Sanctions List

Dotacje Unii Europejskiej

Baza zawiera komplet informacji dotyczący beneficjentów programów operacyjnych na lata 2007-2013. Zakres danych to m.in:

 • tytuł realizowanego projektu
 • całkowita wartość projektu
 • kwota dofinansowania publicznego
 • data podpisania umowy i realizacji projektu

Rejestr Zapytań

Informacja, o tym w jakich branżach i kiedy dany podmiot jest aktywny gospodarczo. Budowany w oparciu o sprawdzenia instytucji:

 • leasingowych
 • faktoringowych
 • pożyczkowych

Giełdy wierzytelności

Baza zawiera w jednym miejscu długi firm publikowane na 29 polskich giełdach długów:

 • współczynnik trafialności dla bazy (hit rate) porównywalny ze wskaźnikami największych biur informacji gospodarczej
 • ponad 70 % wpisów dotyczy jednoosobowych dz. gospodarczych
 • dodatkowo weryfikowana jest baza dlugi.info

OIU Ogólnopolski Informator Upadłości i Restrukturyzacji

Rejestr prowadzony przez Coface Poland zawiera wpisy dot. firm, które ogłosiły upadłość lub prowadzone są w stosunku do nich postępowania upadłościowe:

 • ogłoszenia ze wszystkich Sądów Gospodarczych w Polsce

BIG InfoMonitor S.A.

Wpisowi do BIG podlegają zobowiązania negatywne (przeterminowane pow. 30 dni) dotyczące przedsiębiorstw wynoszące co najmniej 500 zł. Raport z bazy InfoMonitor zawiera informacje na temat:

 • liczby zobowiązań podmiotu
 • kwoty zaległości zobowiązań podmiotu
 • ogólnej kwoty zobowiązań danego podmiotu
 • dane wierzyciela, tytuł płatności

ERIF BIG S.A.

Wpisowi do BIG podlegają zobowiązania negatywne (przeterminowane pow. 30 dni) dotyczące przedsiębiorstw wynoszące co najmniej 500 zł. Raport z bazy ERIF zawiera informacje na temat:

 • liczby zobowiązań podmiotu
 • kwoty zaległości zobowiązań podmiotu
 • ogólnej kwoty zobowiązań danego podmiotu

Rekomendacje

,,Dzięki obsłudze przez system dostępu do bazy KRS, umożliwia pracę z danymi:

 • aktualnymi oraz historią zmian w podmiocie,
 • o powiązaniach kapitałowo-osobowych,
 • automatycznej weryfikacji otoczenia badanej firmy pod kątem m.in. zadłużenia ujawnionego na giełdach wierzytelności, czy ogłoszonych upadłości."
Wiceprezes Zarządu Getin Leasing S.A.

,,Dane KRS dostarczane przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. wspierają w naszej spółce procesy zarządzania ryzykiem kredytowym, poprzez zapewnienie natychmiastowego dostępu do danych weryfikowanego podmiotu w zakresie:

 • historii wpisów w KRS (dla zmian m.in. adresowych, kapitałowych, zarządczych),
 • powiązań kapitałowo-osobowych i możliwości ich analizy w formie graficznej sięgającej dwóch lub więcej poziomów powiązań,
 • danych o zadłużeniu publicznoprawnym ujawnionym w Dziale 4 KRS,
 • analizy struktury własnościowej i jej zmian w czasie,
 • automatycznego wyznaczania beneficjenta rzeczywistego,
 • szybkiej informacji o wystąpieniu wrażliwych informacji w badanej spółce w formie Alertów, które mogą być parametryzowane indywidualnie.
Dyrektor ds. Sprzedaży i Relacji z Brokerami Atradius Credito y Caucion S.A.
Dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Atradius Credito y Caucion S.A.

„Raporty … umożliwiają użytkownikowi szybkie zapoznanie się z informacjami na temat kontrahenta w oparciu o dane z wielu źródeł, które weryfikowane są w czasie rzeczywistym, m.in.:

 • dane rejestrowe: KRS/CEIDG/REGON,
 • dane o zadłużeniu z biur informacji gospodarczej,
 • inne bazy: giełdy wierzytelności, rejestry publiczne (Ostrzeżenia KNF, Dotacje UE), upadłości firm.”
Kierownik Windykacji Eden Springs Sp. z o.o.

Oferta

Baza Raport KRS Raport CEIDG / S.C. Raport wiarygodności
Baza KRS (MSiG) -
Rejestr REGON -
Status VAT -
Rejestr CEIDG -
Dział 4 KRS - zobowiązania -
BGW Giełdy Wierzytelności - -
dlugi.info – giełda długów - -
Dotacje UE - -
Ostrzeżenia KNF - -
Upadłości firm - -
Upadłości MSiG -
Rejestr Zapytań - -
AML listy sankcyjne - -
Rejestry GIOŚ - -
Rejestry UOKIK - -
Decyzja kredytowa - -
BIG InfoMonitor S.A. 1 2 - -
ERIF BIG S.A. 1 2 - -
BIG KRD S.A. 1 - -

1 możliwość włączenia sprawdzenia bazy do raportu Wiarygodności na podstawie bezpośredniej umowy Klienta z BIG.

2 dla sprawdzeń baz BIG realizowanych za pośrednictwem InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. naliczane są dodatkowe opłaty.


Chciałbyś poznać szczegóły oferty lub zamówić bezpłatną prezentację w Twojej firmie?

Skorzystaj z formularza kontaktu.

Stały miesięczny abonament 250

Raport wiarygodności już od 6,30

Aktywacja 0

Dowolna liczba użytkowników

250 raportów KRS w abonamencie

Bezpłatne API

Ceny netto (+23% VAT)

Formularz kontaktowy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)
Administratorem Twoich danych osobowych jest InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa (dalej „my”) Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych możesz znaleźć tutaj: link do pełnej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego.

Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 23 lok. 8 na wyżej podany adres poczty e-mail.
Zgadzam się na otrzymywanie połączeń telefonicznych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 23 lok. 8 na wyżej podany numer telefonu w celu przedstawienia oferty.

InformacjaKredytowa.pl sp. z o.o.

ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa

Kapitał zakładowy: 25 000 zł

KRS: 0000325302
NIP: 1132752571
REGON: 141754310

Obsługa Klienta

email: info@informacjakredytowa.pl

Sprzedaż

email: sales@informacjakredytowa.pl

Telefon

tel: 22 698 67 68

Polityka prywatności |Polityka cookies | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021. | by interaktywni24.pl